Tasq Agust 74

Keutamaan Dzikir AlBaqiyat

Sahabat TasQ, Allah Azza wa Jalla berfirman, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (Semuanya tidak abadi dan bisa memperdaya), akan tetapi ‘al-bâqiyât ash-shâlihât’ adalah lebih baik (untuk kamu semua) di sisi Rabb-mu serta lebih baik (dan lebih dapat diandalkan) untuk menjadi harapan.” (QS Al-Kahfi, 18:46)

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menyatakan bahwa “al-bâqiyât ash-shâlihât” yang dimaksud adalah ungkapan “subhânallâh wal hamdulillâh wa lâ ilâha illallâh wallâhu akbar”.
Ada lagi yang menambahkan “wa lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh”.
Ada pula yang menafsirkan “al-bâqiyât ash-shâlihât” dengan shalat lima waktu dan amal saleh secara umum. (M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran tentang Zikir dan Doa, hlm. 77-78).

Hal ini menunjukkan betapa agungnya kalimah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Nabi saw. sampai bersabda:
“Sungguh, apabila aku membaca ‘subhânallâh wal hamdulillâh wa lâ ilâha illallâh wallâhu akbar’ itu lebih aku sukai daripada apa yang tersinari oleh matahari terbit.” (HR Muslim)

Tags: No tags

Comments are closed.